Zakup firm Hostingowych

Nasza firma hostingowa nie tylko dostarcza najwyższej jakości usługi hostingowe, ale również działa jako inwestor w branży IT. Jesteśmy zainteresowani zakupem firm hostingowych i jesteśmy otwarci na propozycje od właścicieli, którzy rozważają sprzedaż swojego biznesu.

Jeżeli nie wiesz, jak sprzedać twój podmiot napisz do nas. Inwestycje są możliwe we wszystkich rodzajach działalności gospodarczych, od JDG po spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Korzyści dla Sprzedających

  • Zapewniamy sprawiedliwe wyceny, bazujące na dogłębnej analizie finansowej i potencjale wzrostu firmy.
  • Dzięki naszemu doświadczeniu i sprawnemu procesowi decyzyjnemu, jesteśmy w stanie szybko finalizować transakcje. Rozumiemy, że czas to pieniądz, dlatego dbamy o to, aby proces sprzedaży przebiegał płynnie i bez zbędnych opóźnień.
  • Szanujemy dorobek każdej firmy, dlatego naszym celem jest utrzymanie i rozwijanie dotychczasowych relacji z klientami. Sprzedający mogą mieć pewność, że ich firma trafi w dobre ręce, a nasi specjaliści zadbają o jej dalszy rozwój.
  • Rozumiemy, jak ważna jest poufność w procesie sprzedaży firmy. Gwarantujemy pełną dyskrecję na każdym etapie rozmów i negocjacji, chroniąc interesy obu stron.

Skontaktuj się z nami
Jeśli rozważasz sprzedaż swojej firmy hostingowej lub chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach współpracy, skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania i przeanalizować możliwości inwestycyjne. Jeżeli nie wiesz, jak sprzedać twój podmiot napisz do nas.

Cennik
devview
English version
Acquisition of Hosting Companies

Our hosting company not only provides top-quality hosting services but also acts as an investor in the IT industry. We are interested in acquiring hosting companies and are open to proposals from owners considering the sale of their business.

If you don’t know how to sell your entity, contact us. Investments are possible in all types of business activities, from sole proprietorships to limited liability companies.

Benefits for Sellers

  • We ensure fair valuations based on in-depth financial analysis and the company’s growth potential.
  • Thanks to our experience and efficient decision-making process, we can finalize transactions quickly. We understand that time is money, so we strive to ensure the sales process proceeds smoothly and without unnecessary delays.
  • We respect the legacy of each company, so our goal is to maintain and develop existing customer relationships. Sellers can be confident that their company will be in good hands, and our specialists will take care of its further development.
  • We understand how important confidentiality is in the process of selling a company. We guarantee complete discretion at every stage of the discussions and negotiations, protecting the interests of both parties.

Contact Us
If you are considering selling your hosting company or want to learn more about collaboration opportunities, contact us. We are ready to answer all your questions and analyze investment possibilities. If you don’t know how to sell your entity, contact us.

partnership

Meet our partners

Our company was founded in 2020. We work daily to become better and we are ready to share best practices.